انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان | امروز دوشنبه دو خرداد ماه 1401 / ساعت 04:07:43
اعطای پروانه مدیریت

 

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه سازان مسكن و ساختمان(شخص حقیقی):

 

 1.    ارائه کپی برابر اصل پروانه اشتغال به کارمهندسی یا کاردانی یا   معماران تجربی
 2.    كپي برابر اصل  شناسنامه و كارت ملي مديرعامل 
 3.    کپی و اصل پایان کار به همراه پروانه ساختماني به نام مدير عامل
 4.    کپی برابر اصل اسناد مالکیت به نام مدير عامل 
 5.    دو قطعه عكس رنگي 3*4 مديرعامل(ترجيحا زمينه سفيد)
 6.    ارائه كدپستي 10 رقمي به همراه نشاني

 

 

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه تشخیص صلاحیت سازندگان انبوه سازان مسكن و ساختمان(شخص حقوقي):

 

 1. کپی برابر اصل اساسنامه شركت
 2. کپی برابر اصل آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور
 3. كپي برابر اصل شناسنامه و كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره
 4. کپی و اصل پایان کار  به همراه پروانه ساختماني به نام شرکت و یا اعضاء شرکت
 5. کپی برابر اصل اسناد مالکیت به نام شرکت و یا اعضاء شرکت
 6. مدارک تحصیلی کپی برابر اصل شده اعضاء هیئت مدیره   
 7. تكمبل فرم مربوط به مطلوبيت كارهاي اجرا شده 
 8. دو قطعه عكس رنگي 3*4 مديرعامل(ترجيحا زمينه سفيد)
 9. ارائه كدپستي 10 رقمي به همراه نشاني شركت