انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان | امروز دوشنبه دو خرداد ماه 1401 / ساعت 04:20:56
ارائه خدمات بیمه تکمیلی

انجمن انبوه سازان استان گلستان به منظور ارایه خدمات به اعضا؛ خود در خصوص بیمه تکمیلی 

با بیمه دانا تفاهمنامه امضا نمود.