انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان | امروز سه شنبه بیست و سه مهر ماه 1398 / ساعت 18:03:44
ارائه خدمات بیمه تکمیلی

انجمن انبوه سازان استان گلستان به منظور ارایه خدمات به اعضا؛ خود در خصوص بیمه تکمیلی 

با بیمه دانا تفاهمنامه امضا نمود.