انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان | امروز پنجشنبه شانزده تیر ماه 1401 / ساعت 05:00:33
ارائه خدمات بیمه تکمیلی

انجمن انبوه سازان استان گلستان به منظور ارایه خدمات به اعضا؛ خود در خصوص بیمه تکمیلی 

با بیمه دانا تفاهمنامه امضا نمود.