انجمن صنفی انبوه سازان استان گلستان | امروز دوشنبه دو خرداد ماه 1401 / ساعت 04:06:49
اعطای پروانه اجرا

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه سازان(مجری)

 

1 –    تقاضای کتبی مدیرعامل در سربرگ شرکت با مهر و امضاء

2-    ارائه كپي برابر اصل شده پروانه اشتغال مدير عامل

3-  ارائه کد عضویت حقوقی شرکت از سازمان نظام مهندسی

4-  دو قطعه عکس رنگی 4*3 مدیرعامل

5   تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و پروانه اشتغال

6-   تصویر برابر اصل آخرین مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

7-    اصل و کپی اساسنامه شرکت و برابر اصل دفتر اسناد رسمی

8-  اصل و گپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه

9-   کپی پروانه های ساختمانی به همراه پایان کار (ساخته شده)اعضاي امتياز آور 

10-    كپي برابر اصل  اسناد ملکی اشخاص امتياز آور(سرمایه غیر نقدی شرکت)

11--تكميل فرم مطلوبيت كارهاي اجرا شده 

12-   استعلام کارکرد یا عدم کارکرد سالیانه اعضای امتیاز آور از دفتر نمایندگی محل فعالیت

13-  ارائه ليست بيمه اعضاي  امتياز آور 

14- تكميل فرم خود اظهاري براي مدير عامل و اشخاص امتياز آور 

15-   ارائه کد پستی 10 رقمی و نشانی شرکت و شماره تلفن جهت تماس ضروری