تفاهم نامه با بيمه داناجهت بيمه مسئوليت حرفه اي مجريا ن ذيصلاح