جلسه كار گروه تسهيل و رفع موانع توليد در حضور استاندار محترم


جلسه كار گروه تسهيل و رفع موانع توليد در حضور استاندار محترم مقرر و مصوب گرديد:

با تمام دستگاهها و ادارات خدمات رسان به صنعت ساختمان جلسات مشتركي  با محوريت انبوه سازان و با رياست معاون عمراني استانداري تشكيل و مشكلات و مسائل انبوه سازان احصا ء گرديده و در مدت15 روز آينده به جمع بندي و تفاهم دو يا چند جانبه رسيده و در جلسه بعدي كارگروه تسهيل در حضور استاندار مصوب نهايي گردد