تفاهم نامه انجمن با بيمه پاسار گاد ( استفاده از الماس كارت سلامت )


تفاهم نامه بيمه پاسارگاد با اعضاي محترم انجمن انبوه سازان و پرسنل و خانواده هاي محترمشان در جهت تامين نيازهاي در ماني بيمه اي منعقد گرديد.اعضاي محترم ميتوانند با داشتن اين كارت از تخفيف 15 تا 40 درصدي در مراكز درماني مختلف بهره مند شوند.خدمات به شرح ذيل ارائه ميگردد:

-خدمات دندان پزشكي 

-خدمات آزمايشگاهي 

-خدمات عينك  و بينايي سنجي 

-خدمات راديولو‍ژي 

-خدمات سونوگرافي 

خدمات تصوير برداري پزشكي 

-خدمات فيزيوتراپي

-خدمات گفتار درماني و شنوايي سنجي

-خدمات ليزر درماني و مگنت تراپي