جلسه هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با نمایندگان بانک مسکن مورخ 1397/09/24


جلسه هم اندیشی هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان گلستان با نمایندگان بانک مسکن